Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §19 ust. 2 Statutu „STALPROFIL” S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „STALPROFIL” S.A. zwołuje na dzień 26 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A o godzinie 12.00.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. została zamieszczona jako załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ