BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku („ZWZ”):

Krzysztof Borusowski: liczba głosów na ZWZ Emitenta 23.880.236; udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ Emitenta 86,33%; udział w ogólnej liczbie głosów 80,31%.

Marek Kucner: liczba głosów na ZWZ Emitenta 3.023.878; udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ Emitenta 10,93%; udział w ogólnej liczbie głosów 10,17%.

Emitent posłużył się pojęciem „ogólnej liczby głosów” w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ