BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) nr 1193/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 135.287 obligacji na okaziciela serii Z1 (Obligacje), którym został nadany kod ISIN: PLBEST000341. Rejestracja Obligacji nastąpi w dniu 30 grudnia 2022 r.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2022 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Emitenta w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 1 grudnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ