Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §14 ust. 3 Statutu Izostal S.A. oraz na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Izostal S.A. zwołuje na dzień 27 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 10:00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ