„Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką a kontrahentem zagranicznym („Kontrahent”) na wykonanie sekcji konstrukcji stalowej mostu, przewidzianych do dostawy do Norwegii staraniem i na koszt Kontrahenta. Wartość umowy wynosi 1.682.816,40 EUR netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną za opóźnienie Spółki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Umowa przewiduje również karę umowną za opóźnienie Kontrahenta w wykonaniu obowiązku płatności w wysokości 0,2% niezapłaconej terminowo kwoty za każdy dzień opóźnienia. Całkowita odpowiedzialność umowna każdej ze stron umowy ograniczona jest do 10% wartości umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ