Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku, raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 11 grudnia 2020 rok, informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2022 roku aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR-RB/000091698/0220/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. („Aneks”) zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank wyraził zgodę na wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu do dnia 31 stycznia 2024 roku. Zobowiązania z tytułu kredytu będą spłacane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem ustalonym szczegółowo w Aneksie. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3.600.000,00 zł.

Pozostałe istotne postanowienia aneksowanej umowy kredytu nie ulegają zmianie, a treść pozostałych zapisów przedmiotowego aneksu nie odbiega od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ