Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”), informuje, że konsorcjum firm w składzie: Emitent jako lider konsorcjum oraz Zarmen sp. z o.o. jako członek konsorcjum zawarło w dniu 22 grudnia 2022 roku umowę (dalej jako „Umowa”) z ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy są prace na rzecz Zamawiającego polegające na wykonaniu remontu kotła K3 – ECII Zdzieszowice w oddziale Zamawiającego w Zdzieszowicach, przewidywana wartość Umowy wynosi 39.000.000,00 PLN netto. Prace w tym zakresie rozpoczynają się po zawarciu Umowy, a jako przewidywany termin ich zakończenia wskazano styczeń 2025 roku.

Umowa przewiduje kary umowne za zwłokę w wykonaniu zobowiązań umownych, których maksymalną wysokość ustalono na 10 % wartości Umowy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułem realizacji Umowy ograniczona jest do wysokości 100% wartości Umowy netto. Wykonawca nie odpowiada z tytułu deliktów, utraconych korzyści, niedbalstwa, szkód pośrednich i następczych.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ