Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2022r. TOYA S.A. zawarła z Bankiem Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 19 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 (dalej: „Umowa”), o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt 25.1.4.

Na mocy przedmiotowego aneksu kwota kredytu do wykorzystania wzrosła do kwoty 50.000.000 zł. ( pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych ) oraz ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w formie zastawu rejestrowego na środkach obrotowych Spółki w wysokości 10.000.000 zł ( słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych ).

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ