Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2022 r. otrzymał obustronnie podpisany egzemplarz umowy zawartej pomiędzy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – spółka zależna Emitenta (MZ GPBP) a SK Ecoplant Co. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Generalny Wykonawca) dotyczącej powierzenia MZ GPBP robót obejmujących prace ziemne, sieciowe i drogowe wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu „Civil Works for Europe Phase 3_4” w Dąbrowie Górniczej.

Ustalone w umowie wynagrodzenie MZ GPBP wynosi 109,3 mln złotych netto i ma charakter kosztorysowy, oparty o stałe stawki jednostkowe. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona po zakończeniu prowadzenia robót. Termin zakończenia prac: IV kwartał 2023 r.

W umowie przewidziano wyłącznie karę umowną w przypadku naruszenia terminu zakończenia prac w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości wynagrodzenia umownego netto. Całkowita odpowiedzialność MZ GPBP z tytułu nienależytego wykonania umowy nie może przekroczyć wartości umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ