Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawarte w dniu 19 stycznia 2022 roku pomiędzy Spółką a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) następujące umowy: i) Umowę o kredyt obrotowy w rachunku bankowym, ii) Umowę o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym oraz iii) Umowę o kredyt refinansowy (dalej łącznie zwane „Umowami kredytowymi”).

Na podstawie wyżej wymienionych Umów kredytowych, Bank udostępni Emitentowi, następujące produkty bankowe:

1. Kredyt obrotowy w rachunku bankowym w wysokości 4.000.000,00 zł udzielony przez Bank w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy, na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 18.01.2023 r. z możliwością przedłużenia okresu kredytowania;

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w wysokości 2.500.000,00 zł w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy, na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 18.01.2023 r., z możliwością przedłużenia okresu kredytowania;

3. Kredyt refinansowy do wysokości 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w Santander Bank Polska są we wrześniu 2017 r. na okres do dnia 18.01.2028 r.

Oprocentowanie kredytów opisanych w pkt. 1 i 2 zostało ustalone według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w oparciu o poziom stopy referencyjnej 1M WIBOR. Oprocentowanie kredytu opisanego w pkt. 3 zostało ustalone w oparcie o 3M WIBOR. Stopa referencyjne jest powiększona o marżę Banku w wysokości odpowiadającej warunkom rynkowym.

Produkty kredytowe przyznane Spółce na mocy zawartych w dniu dzisiejszym, wyżej wymienionych Umów kredytowych, zostały zabezpieczone: i) wekslem in blanco z wystawienia Spółki z poręczeniem udzielonym przez spółkę zależną Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie , ii) Gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis do kwoty 3.499.600,00 zł , iii) ustanowieniem hipoteki umownej łącznej, wpisanej na pierwszym miejscu na rzecz Banku, do kwoty 9.600.00,00 zł na nieruchomości Spółki oraz na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynkach, iv) cesją praw z polis ubezpieczeniowych wystawionych w odniesieniu do nieruchomości Spółki, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, v) udzielonymi na rzecz Banku pełnomocnictwami upoważniającymi do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Banku.

Zawarte przez Spółkę Umowy kredytowe zobowiązują Kredytobiorcę m. in. do:

I) niezaciągania przez Klienta jakichkolwiek zobowiązań w formie poręczeń, gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią na innej podstawie prawnej bez uprzedniej pisemnej zgody Banku;

II) nieudzielania przez Klienta, bez uprzedniego poinformowania Banku o takim zamiarze, pożyczek spółce Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., z wyłączeniem pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

III) nieudzielania przez Klienta, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, pożyczek innym podmiotom niż Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., z wyłączeniem pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

IV) utrzymania na poziomie nie niższym niż 45% wskaźnika: stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej, Bank będzie weryfikował spełnienie tego warunku na bazie danych jednostkowych Kredytobiorcy w okresach kwartalnych;

V) utrzymania na poziomie nie niższym niż 40% wskaźnika: stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej, Bank będzie weryfikował spełnienie tego warunku na bazie danych skonsolidowanych Kredytobiorcy w okresach rocznych;

VI) dostarczenia Bankowi w terminie do 15.11.2024r. wyceny nieruchomości określającej wartość rynkową nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy, w formie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wg standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 ,,Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” lub wg ww. standardu oraz jednego ze standardów: International Valuation Standards Council (IVSC), The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA), lub Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) sporządzonego przez osobę, która poza uprawnieniami do wycen według tych standardów posiada również uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez właściwego Ministra w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wycena podlega aktualizacji przynajmniej raz na trzy lata w jednej z wyżej wymienionych form, w przypadku gdy suma wierzytelności Banku zabezpieczonych na nieruchomości objętej wyceną przekracza równowartość w złotych 3 mln Euro – obliczona według kursu średniego Euro ogłaszanego w dniu sprawozdawczym.;

VII) utrzymywania wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, obliczanego w okresach kwartalnych na podstawie jednostkowych danych finansowych na poziomie nie przekraczającym 4,5 oraz nie niższym niż zero;

VIII) utrzymywania wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w relacji do EBITDA, obliczanego w okresach kwartalnych na podstawie skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie przekraczającym 4,5 oraz nie niższym niż zero.

W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę warunków Umów kredytowych, Bank ma możliwość m.in.:

I) odmówić uruchomienia poszczególnych Produktów w ramach dostępnego Limitu Kredytowego;

II) zażądać od Klienta ustanowienia Zabezpieczenia w formie akceptowalnej przez Bank;

III) podwyższyć marżę maksymalnie o 1,00 punkt procentowy po stwierdzeniu Przypadku Naruszenia,

IV) zażądać przedstawienia, w terminie określonym w wezwaniu, programu naprawczego mającego na celu przywrócenie Klientowi zdolności kredytowej, i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank;

V) obniżyć kwotę dostępnego Limitu Kredytowego w części lub w całości ze skutkiem natychmiastowym.

VI) wypowiedzieć Umowę w zakresie niewykorzystanego Limitu Kredytowego w całości albo w części ze skutkiem natychmiastowym;

VII) wypowiedzieć Umowę lub Umowy Kredytu w całości albo w części z zachowaniem najkrótszego dozwolonego prawem okresu wypowiedzenia oraz zażądać spłaty pozostającego do spłaty zadłużenia z tytułu udzielonych Kredytów wraz z naliczonymi odsetkami, prowizjami i innymi kosztami związanymi z Umowami Kredytu,

VIII) działając zgodnie z zapisami części Ogólne Warunki Umowy (Upoważnienie i Pełnomocnictwo) oraz części Ogólne Warunki Umowy (Kredyt Odnawialny), dokonać wypłaty Kredytu Odnawialnego w wysokości określonej przez Bank, w celu dokonania przelewu na rachunek Banku zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego (utworzenie kaucji)

Pozostałe warunki Umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ