Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 18/22 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 20.12.2007 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym przedłużono limit kredytu udzielonego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki w kwocie 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na okres do dnia 08.05.2025 r. Utrzymane zostały dotychczasowe zabezpieczenia (weksel in blanco, hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 4.500.000,00 zł), a także objęcie kredytu gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) na kwotę stanowiącą 80% kredytu, na okres od dnia wpisu do rejestru BGK do dnia 08.08.2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ