Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz – w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy – w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 19 lipca 2022 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 179 018 akcji Spółki przez ww. podmioty.

Przed zbyciem akcji Spółki:

– Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6 690 456 akcji, tj. 40,60% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6 690 456 głosów z tych akcji i udział 40,60% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

– Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 290 062 akcji, tj. 13,90% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 290 062 głosów z tych akcji i udział 13,90% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

– Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 6 591 500 akcji, tj. 40,00% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 6 591 500 głosów z tych akcji i udział 40,00% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

– Bożena Matyka posiada bezpośrednio 2 210 000 akcji, tj. 13,41% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 210 000 głosów z tych akcji i udział 13,41% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ