W ślad za raportem bieżącym nr 32/2022 z 22.07.2022, Zarząd Herkules S.A. z siedziba w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od zarządu spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Gdyni (dalej „Viatron”) informacje dotyczące złożenia przez Viatron w dniu 29.08.2022 wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego Viatronu z przyczyn wskazanych w ww. raporcie bieżącym nr 32/2022 z 22.07.2022. Zarząd Viatron poinformował również, że w przypadku uwzględnienia tego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego Viatronu, w dalszej kolejności złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Viatronu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ