Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Izostal S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku otrzymał od Akcjonariusza: STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zgłoszenie kandydatur:

1. Pana Mirosława Cerazy

2. Pana Mirosława Nowaka

na Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.

Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołanym na dzień 27 kwietnia 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Izostal S.A., którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie przekazane przez Akcjonariusza, życiorysy zawodowe, treść stosownych oświadczeń wraz ze zgodą na kandydowanie, Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ