Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje, że w 2022 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.

3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 r.

4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2022 roku – 30 września 2022 r.

5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2022 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2022 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2021 i drugi kwartał roku 2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ