W ślad za raportem bieżącym nr 25/2022 z dnia 17.06.2022 r., Zarząd Herkules S.A. z siedziba w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od zarzadu społki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedziba w Gdyni (dalej „Viatron”) informacje dotyczące przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego Viatron, zgodnie z którymi Zarząd Viatron nie widzi możliwości zawarcia i wykonania przez Viatron układu z wierzycielami Viatron, a w rezultacie Zarząd Viatron zlecił zewnętrznemu doradcy prawnemu przygotowanie wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego Viatronu, a w dalszej kolejności przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości Viatronu.

Decyzja Zarządu Viatronu została podjęta w wyniku podjęcia decyzji przez Zarząd Viatronu o odstąpieniu od zaskarżenia wyroku Sądu w Sztokholmie (STOCKHOLMS TINGSRÄTT) z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie nr T 9766-18 oddalającego powództwo Viatron przeciwko Liebherr-Werk Ehingen GmbH o zapłatę 4.701.502 EUR wraz z odsetkami. Zgodnie z tym wyrokiem, powództwo Viatronu zostało oddalone w całości, a Viatron został zobowiązany do zwrotu na rzecz pozwanego kosztów sądowych w wysokości 387.762 EUR wraz z odsetkami. Z uzasadnienia ww. wyroku wynika, iż zdaniem tamtejszego Sądu Viatron nie wykazał, że wybrane przez pozwanego rozwiązanie bezpieczeństwa w celu uniknięcia błędów w montażu, tzn. instrukcja montażu wraz z oznaczeniem różnych części za pomocą indywidualnych numerów jest niewystarczająca dla spełnienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa określonych w Dyrektywie Maszynowej i standardzie EN1300.

Szczegołowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow wartosciowych oraz warunkow uznawania za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ