Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”), informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę z Zarmen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), której przedmiotem są prace na rzecz Zamawiającego polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji technologicznych wraz z dostawami oraz dokumentacją jakościową i powykonawczą (dalej: „Umowa”).Prace będą realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja baterii Koksowniczej nr 4 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”.

Przewidywana wartość Umowy wynosi 29 949 939,01 PLN netto, w tym wynagrodzenie ryczałtowe za prace montażowe w wysokości: 18 801 659,01 PLN netto, a w pozostałym zakresie obejmującym dostawy, strony Umowy ustaliły wynagrodzenie szacunkowe. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane miesięcznie, wg zaawansowania prac i dostaw.

Spółka rozpocznie prace niezwłocznie po zawarciu Umowy, a jako przewidywany termin ich zakończenia wskazano 1 czerwca 2023 roku.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 15% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia, odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ