Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) informuje o ponownym oszacowaniu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. (dalej: Kredyt Inkaso) wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Do końca III kw. 2021 r., Spółka wykazywała Kredyt Inkaso jako jednostkę stowarzyszoną, na którą wywiera znaczący wpływ. Podstawą przyjęcia takiego podejścia było posiadanie przez Grupę BEST (dalej: Grupa) 33,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. W momencie nabycia ww. pakietu akcji Spółka stała się największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso z możliwością wywierania nań znaczącego wpływu a nawet kontroli. Powyższy pakiet akcji został nabyty w celu uzyskania korzyści wynikających z połączenia Spółki z Kredyt Inkaso, o czym Spółka informowała w raportach bieżących (raporty: 54/2015 z 28 września 2015 r., 60/2015 z 20 listopada 2015 r., 65/2015 z 17 grudnia 2015 r.). W następstwie objęcia kontrolnego pakietu 61,48% akcji Kredyt Inkaso przez WPEF VI Holding V B.V. (dalej: Waterland) a także późniejszego braku porozumienia z tym akcjonariuszem, m.in. nieudzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Kredyt Inkaso delegowanemu w imieniu Spółki do indywidualnego nadzoru oraz zaskarżenia uchwały o jego powołaniu, w IV kw. 2021 r., Spółka ten wpływ utraciła.

Z uwagi na wielkość posiadanego pakietu akcji, niską ich płynność, a także w świetle informacji o możliwym nadużywaniu prawa oraz pozycji dominującej przez Waterland i związanych z tym ryzyk, posiadany przez Spółkę pakiet akcji Kredyt Inkaso został uznany za niezbywalny w normalnym procesie sprzedaży, w dającej się przewidzieć perspektywie czasu. W związku z tym w toku prac nad sprawozdaniem rocznym za 2021 r. Spółka dokonała dodatkowego odpisu wartości tej inwestycji, aktualizującego jej wartość do zera.

Utrata wpływu na Kredyt Inkaso w następstwie objęcia kontrolnego pakietu przez Waterland oraz opisanych powyżej działań tego podmiotu, wiąże się z koniecznością stosowania zasad wyceny do wartości godziwej – czyli wyceny przy założeniu zbycia posiadanego aktywa. Tymczasem pakiet ten nie został nabyty w celu uzyskania korzyści z tytułu jego sprzedaży a mając na uwadze obecną specyficzną sytuację właścicielską jak również niski free float akcji Kredyt Inkaso, Zarząd Spółki nie widzi możliwości jego zbycia w normalnym procesie sprzedaży, w dającej się przewidzieć perspektywie czasu. Stąd w ocenie Zarządu zdefiniowany w standardzie sposób wyceny wartości godziwej nie oddaje specyfiki sytuacji Emitenta.

Mając jednak na uwadze dążenie do zapewnienia zgodności z obowiązującymi zasadami wyceny, Zarząd Spółki zdecydował się dokonać ponownego oszacowania wartości godziwej tego aktywa na dzień 31 grudnia 2021 r. z uwzględnieniem różnych teoretycznych scenariuszy wyjścia kapitałowego z Kredyt Inkaso oraz różnych technik wyceny i szacunków dokonanych wobec ograniczeń i zastrzeżeń w zakresie dostępnych danych wejściowych. W wyniku powyższego uzyskał wycenę na poziomie 21,9 mln zł.

Wartość ta zostanie ujawniona w sprawozdaniach finansowych (jednostkowym i skonsolidowanym), będących elementami raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r., w trybie, o którym mowa w paragrafie 42 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8, tj. poprzez przekształcenie danych porównawczych za 2021 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ