Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 3 stycznia 2023 r. obustronnie podpisano aneks do umowy zawartej z E_W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIN spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Wykonawca) kompleksowych prac w formule „pod klucz” w przedmiocie budowy i oddania do eksploatacji GPO oraz linii kablowej 110 kV, w każdym przypadku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla realizacji inwestycji Zamawiającego polegającej na budowie trzech farm wiatrowych (Żnin/Damasławek, Żnin I, Żnin II).

Na mocy aneksu zmieniono termin odbioru zasadniczej części umowy – prac Wykonawcy (na 28.04.2023 r.) i odbioru końcowego (na 30.08.2023 r.).

Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnej zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy (z pominięciem umów samodzielnie spełniających kryterium istotności i objętych odrębnym raportem), a w przypadku zmian umowy w szczególności – istotną zmianę terminu realizacji lub zmianę wartości umowy o co najmniej 30% w stosunku do wartości objętej wcześniejszym raportem.

O zawarciu umowy Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 29/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ