Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w związku ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zidentyfikował wysokie ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA za okres 2021 r., który to wskaźnik ma być liczony i testowany przez Emitenta stosownie do zawartych w dniu 22 czerwca 2021 r. dwóch umów tj.: umowy kredytu oraz umowy wielocelowego limitu kredytowego, dalej umowy kredytu, które zostały zawarte z Bankiem Pekao S.A.

Zgodnie z umowami kredytu w/w wskaźnik ma być testowany w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta co kwartał w odniesieniu do 12-miesiesięcznego okresu obliczeniowego, przy czym w przypadku testowania wskaźnika na dzień 31.12.2021 r. nie powinien on przekroczyć 3,5, a w odniesieniu do kolejnych okresów obliczeniowych wskaźnik nie powinien przekroczyć 3.

Przy uwzględnieniu wstępnych wyników Zarząd prognozuje, że wskaźnik na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosił 3,75.

W ocenie Emitenta naruszenie wynika ze spadku rentowności sprzedaży, który Spółka odnotowała w drugiej połowie 2021 – w szczególności zaś w czwartym kwartale 2021, co było efektem m.in. sukcesywnego, kilkukrotnego wzrostu cen stali, czego nie można było przełożyć na wcześniej zawarte długoterminowe kontrakty.

Z uwagi na potencjalnie negatywne sankcje wynikające z naruszenie wskaźnika finansowego, Emitent wystąpi niezwłocznie do Banku Pekao S.A. celem omówienia naruszenia oraz odstąpienia od zastosowania sankcji.

Ostateczne wyniki oraz informacje dotyczące kwestii naruszenia w/w wskaźnika za 2021 r. zostaną zaprezentowane przez Emitenta w raporcie rocznym w dniu 28.04.2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ