Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o powołaniu, na kolejną 3-letnią wspólną kadencję, obecnych członków Zarządu Emitenta, tj. Krzysztofa Borusowskiego – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Marka Kucnera – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Macieja Bardana – do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Przedmiotowe uchwały Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą w życie z upływem dnia dzisiejszego.

Z uwagi na fakt, iż powołanie wymienionych wyżej osób następuje na kolejną kadencję, Emitent nie dołącza do niniejszego raportu informacji na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, gdyż informacje te zostały już wcześniej przesłane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących i są dostępne m. in. na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.best.com.pl/zarzad.

Według informacji posiadanych przez Emitenta żaden z powołanych członków Zarządu: (i) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, (ii) nie prowadzi innej działalność, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Według informacji posiadanych przez Emitenta żaden z powołanych członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ