Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 25.01.2022r otrzymał od akcjonariusza: MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza zgłoszenie kandydatury Lecha Majchrzaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 31.01.2022 r., którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie przekazane przez akcjonariusza, życiorys zawodowy, treść stosownych oświadczeń wraz ze zgodą na kandydowanie, Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ