W ślad za raportem bieżącym nr 35/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku, Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od Zarządu spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (dalej „Viatron”) informację dotyczącą złożenia przez Zarząd Viatron, w dniu 21 października 2022 roku, wniosku o ogłoszenie upadłości Viatron.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ