Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 14/2023 w sprawie emisji obligacji serii Z2 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2022 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN (Prospekt), o następujących parametrach:

? zostanie wyemitowanych nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych;

? Obligacje nie będą zabezpieczone;

? Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;

? Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,50 punktów procentowych w skali roku;

? Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;

? Obligacje zostaną wykupione w dniu 14 marca 2027 r.;

? Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

? Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 23 lutego 2022 r. do 10 marca 2023 r. (obie daty włącznie).

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 331,5 mln PLN, z tego zobowiązania finansowe 298,8 mln PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent pośrednio, poprzez podmioty z Grupy, planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 45/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN, nr 90/2022 z dnia 19 października 2022 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 14/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w przedmiocie emisji obligacji serii Z2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii Z2, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta – www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta – www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ