Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Zarząd BEST S.A. informuje, że:

? zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie przekaże do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku i za IV kwartał 2023 roku;

? zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wobec powyższego w 2023 roku Emitent przekaże raporty okresowe do publicznej wiadomości w następujących terminach:

? Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 5 kwietnia 2023 roku,

? Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 5 kwietnia 2023 roku,

? Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2023 roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku,

? Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2023 roku – 4 września 2023 roku,

? Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2023 roku, zawierający kwartalną informację finansową za III kwartał 2023 roku – 15 listopada 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ